Shop Kho đồ
Click to see tutorials Video

Xác thực PlayerID

Payment Method

Chọn gói nạp

Lịch sử giao dịch

Tips:

Các giao dịch thất bại sẽ bị xóa sau 30 ngày.

Tối đa 5 giao dịch thất bại hoặc bạn sẽ bị khóa chức năng thanh toán.

Video hướng dẫn