Shop Kho đồ
Click to see tutorials Video

Xác thực PlayerID

Redemption Center

Gift code
Captcha
Tips: PUBG MOBILE REDEEM - Midasbuy VN

The redemption reward will be sent to your in-game mailbox.

Gói quà đổi thưởng sẽ được gửi vào hòm thư (Mail) in-game.

Each redemption code can only be redeemed once.

Mỗi mã quà tặng chỉ được quy đổi 1 lần cho 1 tài khoản.

Other gifts from Midasbuy redemption codes will be received directly here: point, silver, item, coupon, zpay money (VN) ...

Các phần quà khác từ mã đổi thưởng Midasbuy sẽ nhận trực tiếp tại đây: point,silver,item,coupon,zpay vnđ...